ReadyPlanet.com


GAT/PATมี.ค.54ช่วงชั้นคะแนนมากสุดเท่าครั้งก่อน (ไทยโพสต์)


 

GAT/PATมี.ค.54ช่วงชั้นคะแนนมากสุดเท่าครั้งก่อน (ไทยโพสต์)

          
สทศ.เผยผลคะแนน GAT/PAT สอบเดือน มี.ค.54 พบส่วนใหญ่ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุดยังอยู่ในระดับเดียวกับการสอบเมื่อเดือน ต.ค.53 มีเพียง PAT 2 ความถนัดทางวิทย์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวะ และ PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรม ที่ทำคะแนนต่ำลงกว่าการสอบครั้งที่แล้ว

          นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) แถลงข่าวสรุปผลการจัดสอบวิชาความถนัดทั่วไป หรือ GAT และการสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT ครั้งที่ 1/2554 (เดือน มี.ค.) ที่ ประกาศเมื่อช่วงค่ำวันที่ 6 เม.ย.นั้น เพื่อให้นักเรียนมีเวลาคำนวณคะแนนล่วงหน้าเพื่อไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2554

          
สำหรับผลการสอบ GAT/PAT เดือน มี.ค.54 นั้น ผลคะแนนต่ำสุดและสูงสุดของเดือน ต.ค.53 และเดือน มี.ค.54 แต่ละวิชามีดังนี้

GAT คะแนนเต็ม 300  คะแนน 

           เดือน มี.ค.54 ต่ำสุด 0.00 คะแนน สูงสุด 297.50 คะแนน ค่าเฉลี่ย 171.89

           เดือน ต.ค.53 ต่ำสุด 0.00 คะแนน สูงสุด 300.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 139.38

แบ่งเป็น GAT ตอน 1 คะแนนเต็ม 150 

           เดือน มี.ค.54 ต่ำสุด 0.00 คะแนน สูงสุด 150.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 117.05 คะแนน 

           เดือน ต.ค.53 ต่ำสุด 0.00 คะแนน สูงสุด 150.00  คะแนน ค่าเฉลี่ย 90.06

GAT ตอน 2 คะแนนเต็ม 150 คะแนน 

           เดือน มี.ค.54 ต่ำสุด 0.00 คะแนน สูงสุด 147.5 คะแนน ค่าเฉลี่ย 54.84 

           เดือน ต.ค.53 ต่ำสุด 0.00 คะแนน สูงสุด 150.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 49.32

ส่วน PAT คะแนนเต็มวิชาละ 300 แบ่งเป็น ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) 

           เดือน มี.ค.54 ต่ำสุด 17.00 คะแนน สูงสุด 274.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 64.22 

           เดือน ต.ค.53 ต่ำสุด 0.00 คะแนน สูงสุด 264.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 48.34 

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) 

           เดือน มี.ค.54 ต่ำสุด 3.00 คะแนน สูงสุด 223.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 93.75 

           เดือน ต.ค.53 ต่ำสุด 11.00 คะแนน สูงสุด 268.50 คะแนน ค่าเฉลี่ย 101.50 

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)

           เดือน มี.ค.54 ต่ำสุด 3.00 คะแนน สูงสุด 270.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 101.95  

           เดือน ต.ค.53 ต่ำสุด 33.00 คะแนน สูงสุด 282.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 121.25 

ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4) 

           เดือน มี.ค.54 ต่ำสุด 9.00 คะแนน สูงสุด 270.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 159.83 

           เดือน ต.ค.53 ต่ำสุด 24.00 คะแนน สูงสุด 270.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 121.06 

ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) 

           เดือน มี.ค.54 ต่ำสุด 16.00 คะแนน สูงสุด 228.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 144.10 

           เดือน ต.ค.53 ต่ำสุด 0.00 คะแนน สูงสุด 232.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 130.91 

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6) 

           เดือน มี.ค.54 ต่ำสุด 37.50 คะแนน สูงสุด 186.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 113.26 

           เดือน ต.ค.53 ต่ำสุด 5.00 คะแนน สูงสุด 227.50 คะแนน ค่าเฉลี่ย 133.05

ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1)

           เดือน มี.ค.54 ต่ำสุด 30.00 คะแนน สูงสุด 261.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 93.63 

           เดือน ต.ค.53 ต่ำสุด 39.00 คะแนน สูงสุด 270.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 94.48

ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2)

           เดือน มี.ค.54 ต่ำสุด 39.00 คะแนน สูงสุด 267.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 96.07

           เดือน ต.ค.53 ต่ำสุด 36.00 คะแนน สูงสุด 264.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 95.26 

ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (PAT 7.3)

           เดือน มี.ค.54 ต่ำสุด 30.00 คะแนน สูงสุด 282.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 103.70

           เดือน ต.ค.53 ต่ำสุด 39.00 คะแนน สูงสุด 288.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 107.68

ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4)

           เดือน มี.ค.54 ต่ำสุด 27.00 คะแนน สูงสุด 282.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 92.97

           เดือน ต.ค.53 ต่ำสุด 39.00 คะแนน สูงสุด 279.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 91.12

ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5)

           เดือน มี.ค.54 ต่ำสุด 54.00 คะแนน สูงสุด 234.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 91.93

           เดือน ต.ค.53 ต่ำสุด 33.00 คะแนน สูงสุด 258.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 88.52

ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6)

           เดือน มี.ค.54 ต่ำสุด 48.00 คะแนน สูงสุด 177.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 98.74

           เดือน ต.ค.53 ต่ำสุด 42.00 คะแนน สูงสุด 273.00 คะแนน ค่าเฉลี่ย 94.84

ช่วงคะแนนที่ผู้เข้าสอบทำคะแนนได้มากที่สุดในแต่ละวิชา ดังนี้ 

           GAT เข้าสอบ 95,767 คน ทำคะแนนมากที่สุด 180.01-210.00 จำนวน 25,899 คน 

           GAT ตอน 1 เข้าสอบ 95,767 คน ทำคะแนนมากที่สุด 120.01-150.00 จำนวน 55,983 คน 

           GAT ตอน 2 เข้าสอบ 95,767 คน ทำคะแนนมากที่สุด 30.01-60.00 จำนวน 59,087 คน 

           PAT 1 เข้าสอบ 53,809 คน ทำคะแนนมากที่สุด 60.01-90.00 จำนวน 26,109 คน 

           PAT2 เข้าสอบ 57,979 คน ทำคะแนนมากที่สุด 60.01-90.00 จำนวน 22,566 คน 

           PAT 3 เข้าสอบ 13,877 คน ทำคะแนนมากที่สุด 60.01-90.00 จำนวน 4,797 คน 

           PAT 4 เข้าสอบ 4,151 คน ทำคะแนนมากที่สุด 150.01-180.00 จำนวน 1,395 คน 

           PAT 5 เข้าสอบ 26,971 คน ทำคะแนนมากที่สุด 120.01-150.00 จำนวน 12,246 คน

           PAT 6 เข้าสอบ 4,362 คน ทำคะแนนมากที่สุด 90.01-120.00 จำนวน 2,480 คน

           PAT 7.1 เข้าสอบ 2,186 คน ทำคะแนนมากที่สุด 60.01-90.00 จำนวน 1,210 คน

           PAT 7.2 เข้าสอบ 790 คน ทำคะแนนมากที่สุด 60.01-90.00 จำนวน 456 คน

           PAT 7.3 เข้าสอบ 1,764 คน ทำคะแนนมากที่สุด 60.01-90.00 จำนวน 849 คน

           PAT 7.4 เข้าสอบ 2,401 คน ทำคะแนนมากที่สุด 60.01-90.00 จำนวน 1,290คน

           PAT 7.5 เข้าสอบ 137 คน ทำคะแนนมากที่สุด 60.01-90.00 จำนวน 81 คน

           PAT 7.6 เข้าสอบ 363 คน ทำคะแนนมากที่สุด 90.01-120.00 จำนวน 183 คน

          ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ช่วงคะแนนสอบเดือน มี.ค.54 เมื่อเทียบกับการสอบในเดือน ต.ค.53 พบว่า ส่วนใหญ่ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุดจะอยู่ในระดับเดียวกับการสอบครั้งที่ผ่านมา มีเพียง PAT 2, PAT 3 และ PAT 6 ที่ช่วงชั้นทำคะแนนต่ำลงกว่าการสอบครั้งที่ผ่านมา
ขอขอบคุณข้อมูลจาก ไทยโพสต์
 


ผู้ตั้งกระทู้ Enta กวดวิชา :: วันที่ลงประกาศ 2011-05-01 12:15:42


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.