ReadyPlanet.com


สวนดุสิตโพล ชี้ เด็กไทย กับการสอบ O-NET ยากอยากให้ออกข้อสอบง่ายกว่านี้


 

สวนดุสิตโพล ชี้ เด็กไทย กับการสอบ O-NET ยากอยากให้ออกข้อสอบง่ายกว่านี้

           จากที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือมีชื่อย่อว่า (สทศ.) ออกมาเปิดเผยผลการสอบ O-NET ของนักเรียน ม.6 ทั่วประเทศ พบว่าค่าเฉลี่ยผลสอบในวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในปีการศึกษานี้ตกต่ำลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ที่ได้คะแนนต่ำมาก เฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 20 "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สอบถามความคิดเห็นจากนักเรียนที่เคยผ่านการสอบ O-NET และพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล จ านวนทั้งสิ้น 1,102 คน ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2554 สรุปผลได้ดังนี้

 1. นักเรียน เรียนกวดวิชาหรือไม่? 

           อันดับ 1  เรียน  60.59% 

           เพราะ ช่วยให้เกิดความเข้าใจในวิชาที่เรียนมามากขึ้น, ได้ความรู้นอกเหนือจากที่เรียนในห้องเรียน ,จะได้รู้แนวข้อสอบและได้ลองท่าข้อสอบในแต่ละวิชาก่อน ,อยากสอบเข้าสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงได้ ฯลฯ 

           อันดับ 2  ไม่เรียน  39.41% 

           เพราะ อ่านหนังสือทบทวนเอง ,ค่าใช้จ่ายสูง ครอบครัวฐานะไม่ดี ,ต้องช่วยที่บ้านท่างาน การบ้านเยอะ ไม่มีเวลา ฯลฯ

 2. การเรียนกวดวิชาช่วยให้นักเรียนท าข้อสอบ O-NET ดีขึ้นหรือไม่? 

           อันดับ 1  ดีขึ้น  54.94% เพราะ มีความรู้ความเข้าใจทั้งในเนื้อหาที่เรียนและได้รับความรู้ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น ,มีเทคนิคช่วยให้จดจ่าเนื้อหาต่างๆได้ง่ายขึ้น ฯลฯ 

           อันดับ 2  เหมือนเดิม  45.06% เพราะ เนื้อหา วิธีการสอนคล้ายกับที่เรียนในโรงเรียน เป็นการอธิบายแบบรวบรัด ,จ่านวนผู้ที่เรียนมีมาก ท่าให้ผู้สอนไม่มีเวลาดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ,แนวข้อสอบในแต่ละปีไม่เหมือนกัน ฯลฯ

 3. วิชาหลักที่นักเรียนคิดว่าสอบยากที่สุด คือ 

           อันดับ 1  ภาษาอังกฤษ  26.74% เพราะ ค่าศัพท์ยาก ,ค่าถามยาว ต้องใช้เวลาในการอ่านและแปลความหมาย ,ตัวเลือกเยอะ ท่าให้สับสน ฯลฯ 

           อันดับ 2  คณิตศาสตร์  24.23% เพราะ ข้อสอบยาก เน้นให้เขียนโดยการแสดงวิธีท่า และใช้สูตรในการค่านวณมากเกินไป โจทย์ยาว ฯลฯ 

           อันดับ 3  วิทยาศาสตร์  21.08%  เพราะ ข้อสอบยาก ,ต้องคิด วิเคราะห์ และต้องใช้สูตรในการค่านวณหลายข้อ ท่าข้อสอบไม่ทัน ฯลฯ 

           อันดับ 4  สังคม  14.36% เพราะ เป็นการทดสอบความรู้รอบตัว ,ข้อสอบออกไม่ตรงกับเนื้อหาที่เรียนมา ฯลฯ 

           อันดับ 5  ภาษาไทย  13.59% เพราะ แนวข้อสอบเป็นไปในลักษณะให้คิด วิเคราะห์มากเกินไป ,โจทย์ยาว ตัวเลือกเยอะ ท่าข้อสอบไม่ทัน ฯลฯ 
 
 4. นักเรียนมองลักษณะภาพรวมของการสอบเป็นอย่างไร? 

           อันดับ 1  ข้อสอบยาก ไม่ตรงกับเนื้อหาที่เรียนหรือที่เตรียมมา  48.35% 

           อันดับ 2  ท่าให้รู้ถึงระดับความรู้ความสามารถของนักเรียน และคุณภาพการเรียนการสอน  20.08% 

           อันดับ 3  เป็นข้อสอบที่ต้องอาศัยการคิดและวิเคราะห์อย่างมาก  18.63% 

           อันดับ 4  แนวข้อสอบของแต่ละปีไม่เหมือนกัน ท่าให้เก็งข้อสอบยาก  12.94%

 5. นักเรียนคิดว่ารายวิชาต่างๆ ที่เรียนมาครอบคลุมข้อสอบ O-NET ที่ออกหรือไม่

           อันดับ 1  ไม่ครอบคลุม  53.19%  เพราะ เนื้อหาที่เรียนไม่ตรงกับข้อสอบที่ออกมา , ไม่สามารถคิด วิเคราะห์ได้ตามโจทย์ที่ตั้งค่าถามไว้ ฯลฯ 

          อันดับ 2  ครอบคลุม  46.81%  เพราะ ข้อสอบ O-NET เป็นการน่าเนื้อหา วิชาต่างๆที่เคยเรียนมา มาถามใหม่ ,ขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวและความขยัน ตั้งใจเรียนของแต่ละคนด้วย ฯลฯ

 6. อาจารย์ผู้สอน สอนได้ครอบคลุมข้อสอบ O-NET ที่ออกหรือไม่? 

           อันดับ 1  ไม่ครอบคลุม  56.22% เพราะ อาจารย์ส่วนใหญ่สอนไม่ตรงกับข้อสอบที่ออกมา บางข้อค่าถามไม่เคยเรียนในห้องเรียน ,วิธีการสอนของแต่ละท่าน ไม่เหมือนกัน ฯลฯ 

           อันดับ 2  ครอบคลุม  43.78% เพราะ มีการน่าข้อสอบเก่าๆที่ผ่านมา มาติวและสอนแบบเจาะลึกมากขึ้น ,อาจารย์มีประสบการณ์ในการสอนสูง ฯลฯ

 7. ปัญหาสำคัญที่สุด ในการทำข้อสอบ คือ 

           อันดับ 1  ข้อสอบยากเกินไป อ่านแล้วไม่เข้าใจ สับสนกับค่าถาม  57.76% 

           อันดับ 2  เนื้อหา บทเรียนที่เรียนมาไม่ตรงกับข้อสอบที่ออกมา  16.34% 

           อันดับ 3  เป็นข้อสอบที่ต้องให้คิด วิเคราะห์ /มุมมองของผู้สอบอาจไม่ตรงกับผู้ออกข้อสอบ  13.66% 

           อันดับ 4  ข้อสอบมีหลายข้อมากเกินไป ค่าถามยาว ตัวเลือกเยอะ ท่าให้ท่าข้อสอบไม่ทัน  12.24%

 8. นักเรียนคิดว่าควรมีการแก้ไข ปรับปรุงเกี่ยวกับการสอบ O-NET อย่างไรบ้าง

           อันดับ 1  ควรออกข้อสอบให้ง่ายกว่านี้ เพราะข้อสอบยากเกินไป  47.09% 

           อันดับ 2  ควรออกข้อสอบให้ตรงกับเนื้อหาวิชาที่เรียนมาจากในห้องเรียน  27.15% 

           อันดับ 3  ควรปรับเนื้อหาของค่าถาม จ่านวนข้อ ให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่ก่าหนด  15.21% 

           อันดับ 4  อยากให้ทบทวนหรือหาวิธีการในการออกข้อสอบให้เหมาะสมกว่านี้  10.55%ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผู้ตั้งกระทู้ Enta กวดวิชา :: วันที่ลงประกาศ 2011-05-01 12:17:44


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.