ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กวดวิชาเชียงใหม่ เดือนเมษายน
dot
bulletขึ้น ม.3 เรียนเมษายน
bulletขึ้น ม.4 ขึ้น ม.5 เรียนเมษายน
bulletขึ้น ม.6 เตรียมสอบ เรียนเมษายน
dot
กวดวิชาเชียงใหม่ เดือนมีนาคม
dot
bulletสอบเข้า ม.1 ม.4 มีนาคม
bulletฟื้นฟูความรู้ ม.4-ม.5 ,กวดวิชาล่วงหน้าม.6 มีนาคม
dot
กวดวิชาเชียงใหม่ เทอม 2
dot
bulletกวดวิชา ป.4 ป.5 ป.6
bulletกวดวิชา ม.1 ม.2 ม.3
bulletกวดวิชา เรียนยกแก็งค์
dot
กวดวิชาเชียงใหม่ปิดเทอมตุลาคม
dot
bulletกวดวิชาสอบเข้า ม.1,ม.4
bulletเรียนกลุ่มเล็ก(ช่วงเดือนตุลาคม)
dot
กวดวิชาเชียงใหม่ เทอม1
dot
bulletเทอม1 ป.4-5-6
bulletเทอม1 ม.1-2-3
bulletเทอม1 เรียนกลุ่มเล็ก
dot
สิ่งที่จะได้เจอ ที่ ENTA กวดวิชา
dot
bulletเพื่อนใหม่+กวดวิชา
bulletโปรโมชั่น กวดวิชา
bulletความสำเร็จ กวดวิชา
bulletคำถามที่ถามบ่อย FAQ
dot
สมัครรับข่าวสารการศึกษา ..... ตารางกวดวิชา โปรโมชั่นพิเศษ

dot
dot
รวมลิงก์น่าสนใจ
dot
bulletตารางเทอม 1
bulletตารางเรียน SUMMER
bulletตารางเทอม 2
bulletตารางตุลาคม
bulletมาวัด IQ กัน


กวดวิชา เรียนพิเศษ เข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กวดวิชา เรียนพิเศษ เข้ามหาวิทยาลัยมหิดล
กวดวิชา เรียนพิเศษ เข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร
กวดวิชา เรียนพิเศษ เข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบคัดเลือกเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 article
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กวดวิชาเชียงใหม่ เรียนพิเศษ

  ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่องการรับสมัคร ทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2553
การศึกษา 2553 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 6 ) หรือกําลังศึกษาอยู่ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552
1.2 มีอายุไม่เกิน 14 ปี นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2553
2. การทดสอบฯ
ทดสอบสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. กําหนดวัน เวลา การขายเอกสารแนะนําโรงเรียนและใบสมัครทดสอบฯ
เปิดขายเอกสารแนะนําโรงเรียนและใบสมัครทดสอบฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2552
ถึงวันอังคารที่ 12 มกราคม 2553 ในเวลาราชการ และวันเสาร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2553 เวลา 08:30
น. – 16:30 น. ที่อาคารสาธิต 1 สํานักงานธุรการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในราคาชุดละ 50.- บาท
4. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัครทดสอบฯ
ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 5 มกราคม 2553 ถึงวันอังคารที่ 12 มกราคม 2553 เวลา
08:30 น. –16:30 น. ณ อาคารสาธิ ตรวมใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ค่าบริการทดสอบฯ คนละ 200.- บาท
5. หลักฐานประกอบการสมัครทดสอบฯ
5.1 ใบสมัครทดสอบฯ
5.2 สําเนาทะเบียนบ้าน
5.3 รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
6. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ ทดสอบฯ
6.1 ประกาศแผนผังที่นั่งสอบและห้องทดสอบฯ
วันพุธที่ 20 มกราคม 2553 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6.2 วันทดสอบฯ
วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.00 – 14.00 น.
7. การประกาศผลการทดสอบฯ และการมอบตัว
7.1 ประกาศผลการทดสอบฯ
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10:00 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
7.2 การรับมอบตัว
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. จํานวนที่รับเข้าเรียน ประมาณ 200 คน
หมายเหตุ
การยื่นเอกสารเพื่อแสดงสิทธิ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. กรอกเอกสารแสดงสิทธิ์ได้ในวันยื่นใบสมัคร โดยรับเอกสารขอใช้สิทธิ์ได้ที่สํานักงานธุรการโรงเรียน
สาธิตฯ
2. เอกสารประกอบการแสดงสิทธิ์
2.1 สําเนาบัตรข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจํา
2.2 สําเนาทะเบียนบ้านของบุคลากรที่ขอใชสิทธิ์
2.3 สําเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนผู้สมัครทดสอบฯ
2.4 สําเนาทะเบียนสมรสของบุคลากรที่ขอใช้สิทธิ์
อนึ่ง หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-5322-1285 , 0-5394-4248 และดูรายละเอียดการรับสมัครทดสอบฯได้ทางเว็บไซด์ของโรงเรียน

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กวดวิชา เรียนพิเศษ ติวสอบเข้า ต้อง ENTA กวดวิชาเชียงใหม่ ดีที่สุด
ข่าวสารสอบคัดเลือกล่าสุด โดย กวดวิชาเชียงใหม่

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี61
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เขียงใหม่ รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี61
โรงเรียน สาธิต มช. ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 61
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี61
โรงเรียน ยุพราช ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 61(โครงการเรียนดี) article
โรงเรียน ยุพราช ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 61(โครงการเรียนดี)
โรงเรียนมงฟอร์ตประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2561
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เขียงใหม่ รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี60
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี60 article
โรงเรียน สาธิต มช. ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 60 article
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี60
โรงเรียนมงฟอร์ตประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2560
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบ O - NET ปีการศึกษา 2560
ตารางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2560
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เขียงใหม่ รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี59
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี59
โรงเรียน สาธิต มช. ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 59 article
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี59
โรงเรียนมงฟอร์ตประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 59 article
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียนปีการศึกษา 2559
ตารางสอบ O - NET ปีการศึกษา 2559 article
ตารางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2559
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เขียงใหม่ รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี58 article
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี58 article
โรงเรียนสาธิตมช.ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี58
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี58
โรงเรียนมงฟอร์ตประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี58
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี58
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ปี57
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี57 article
โรงเรียนมงฟอร์ตประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปี57
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปี57
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบคัดเลือกเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 57
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปี57
โรงเรียนยุพราชเชียงใหม่รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี56
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี56
โรงเรียนมงฟอร์ตประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรปกติ และ English Program ปี56 article
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 English Program ปี 56 กวดวิชาเชียงใหม่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบคัดเลือกเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 56
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียนห้องพิเศษ ม.1 ปี 56
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพสวท.สมทบ และ English Program ปี 56
โรงเรียนมงฟอร์ตประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี56
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปี56
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปี56
กำหนดการรับนักเรียนโครงการพิเศษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประจำปี 2555
กำหนดการรับนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรับสมัครนักเรียนห้องพิเศษวิทย์ ม.4 ปี55
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรับสมัครนักเรียนทั่วไป ม.4 ปี55
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรับสมัครนักเรียนทั่วไป ม.1 ปี55
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบคัดเลือกเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียนห้องพิเศษ ม.1 ปี 55
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 English Program กวดวิชาเชียงใหม่
โรงเรียนดาราวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียน ม.4 โครงการ พสวท.สมทบ และ English Program ปี 55 article
สทส. ประกาศเลื่อนสอบ gat pat
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปี55
โรงเรียนมงฟอร์ตประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปี55
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปี55 article
กำหนดการสอบคัดเลือกของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2553-2554 article
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรับสมัครนักเรียนทั่วไปม.1,ม4 ปี54 article
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประกาศรับนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4 ปี 54
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี54
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปี54 article
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบคัดเลือกเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 article
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียนห้องพิเศษ ม.1 ปี 54 article
โรงเรียนดาราวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียน ชั้นม.4 ภายนอก ปี 54
โรงเรียนดาราวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียน ชั้น ม.1ปี 54
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียนห้องพิเศษ ม.4 ปี 54
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 54 article
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 54 article
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปี 54 article
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 article
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 article
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรับสมัครนักเรียนทั่วไปม.1,ม4 article
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 53
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นม. 4 article
โรงเรียนยุพราช รับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 English Program article
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับ ม.4 รอบ 2 ปีการศึกษา 2553 article
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 โครงการ English Program article
โรงเรียนดาราวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 article
โรงเรียนดาราวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ENTAชำนาญกวดวิชาเชียงใหม่ สอนสด เรียนพิเศษ ติวเข้ม ดีที่สุดในเชียงใหม่
ที่อยู่ :  เลขที่ 22/10 ถนนอารักษ์ ซอย 5 :  ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ 50200
     มือถือ : 08-9955-8667
กวดวิชา ติวเข้มเข้ามหาวิทยาลัย ต้องสถาบันเอ็นต้ากวดวิชาเชียงใหม่เท่านั้น ดีที่สุดในเชียงใหม่