ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กวดวิชาเชียงใหม่ เดือนเมษายน
dot
bulletขึ้น ม.3 เรียนเมษายน
bulletขึ้น ม.4 ขึ้น ม.5 เรียนเมษายน
bulletขึ้น ม.6 เตรียมสอบ เรียนเมษายน
dot
กวดวิชาเชียงใหม่ เดือนมีนาคม
dot
bulletสอบเข้า ม.1 ม.4 มีนาคม
bulletฟื้นฟูความรู้ ม.4-ม.5 ,กวดวิชาล่วงหน้าม.6 มีนาคม
dot
กวดวิชาเชียงใหม่ เทอม 2
dot
bulletกวดวิชา ป.4 ป.5 ป.6
bulletกวดวิชา ม.1 ม.2 ม.3
bulletกวดวิชา เรียนยกแก็งค์
dot
กวดวิชาเชียงใหม่ปิดเทอมตุลาคม
dot
bulletกวดวิชาสอบเข้า ม.1,ม.4
bulletเรียนกลุ่มเล็ก(ช่วงเดือนตุลาคม)
dot
กวดวิชาเชียงใหม่ เทอม1
dot
bulletเทอม1 ป.4-5-6
bulletเทอม1 ม.1-2-3
bulletเทอม1 เรียนกลุ่มเล็ก
dot
สิ่งที่จะได้เจอ ที่ ENTA กวดวิชา
dot
bulletเพื่อนใหม่+กวดวิชา
bulletโปรโมชั่น กวดวิชา
bulletความสำเร็จ กวดวิชา
bulletคำถามที่ถามบ่อย FAQ
dot
สมัครรับข่าวสารการศึกษา ..... ตารางกวดวิชา โปรโมชั่นพิเศษ

dot
dot
รวมลิงก์น่าสนใจ
dot
bulletตารางเทอม 1
bulletตารางเรียน SUMMER
bulletตารางเทอม 2
bulletตารางตุลาคม
bulletมาวัด IQ กัน


กวดวิชา เรียนพิเศษ เข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กวดวิชา เรียนพิเศษ เข้ามหาวิทยาลัยมหิดล
กวดวิชา เรียนพิเศษ เข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร
กวดวิชา เรียนพิเศษ เข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


โรงเรียนดาราวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 article

โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2553 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 
 

ขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ดาราวิทยาลัย 
โรงเรียน ดาราวิทยาลัย
ชำระค่าสมัคร
           วันที่ 4 - 15 มกราคม 2553 ที่ฝ่ายการเงินรับ เวลา 08.00 – 14.00 น.
                                     (เว้นวันหยุดราชการ)
                                     ค่าสมัคร 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
 
โรงเรียน ดาราวิทยาลัย
ยื่นใบสมัครและเอกสารการสมัคร  
                              
วันที่ 4 - 15 มกราคม 2553 ที่ฝ่ายทะเบียน เวลา 08.00 – 16.00 น. 
                                     (เว้นวันหยุดราชการ)
 
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
หลักฐานที่ต้องนำมาในวันยื่นใบสมัคร (กรุณาเตรียมหลักฐานให้ครบตามที่กำหนด)
      1.   ใบสมัครกรอกข้อความให้ครบถ้วนชัดเจน
      2.   ใบรับรองการเป็นนักเรียน หรือ ปพ.7 ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 
      3.   รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดนักเรียน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน สีหรือขาวดำ ขนาด  1  นิ้ว จำนวน 2 ใบ
      4.   สูติบัตรของนักเรียนผู้สมัคร  (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา)  
            จำนวน  1  ฉบับ
      5.   ทะเบียนบ้านของนักเรียนผู้สมัคร (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา)  
            จำนวน  1  ฉบับ
      6.   ทะเบียนบ้าน หรือ บัตรประชาชน ของบิดาและมารดา
            (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
            (กรณีนักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา , มารดา ให้ยื่นเอกสารของผู้ปกครองที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย)
      7.  (ในกรณีที่นักเรียนเป็นบุตรบุญธรรม) เอกสารรับรองบุตรบุญธรรม 
           (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา)จำนวน 1 ฉบับ
      8.  (เฉพาะชาวต่างประเทศ) หนังสือเดินทางของนักเรียน , บิดา , มารดา
           ทุกหน้าที่บันทึกรายการ (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
 
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
แผนการเรียนที่เปิดรับสมัคร      
                                                          1.  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                                                          2.   ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
                                                          3.   ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
                                                          4.   ภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน
                                                          5.   ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
                                                          6.   ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
 
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สอบคัดเลือก                                 วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553     เวลา 8.30 - 12.00 น.
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สัมภาษณ์นักเรียน                          วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553    เวลา 13.00 น.
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ประกาศผลการสอบคัดเลือก    
วันพุธที่ 27 มกราคม 2553 เวลา 10.00 น. ที่ป้ายประกาศหน้าหอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
รายงานตัวเข้าเรียน                    
วันที่  28 - 29 มกราคม 2553 และ วันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2553  ที่ฝ่ายทะเบียน เวลา 8.00 - 14.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
 
หมายเหตุ   นักเรียนที่รายงานตัวเข้าเรียนชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2553 (เฉพาะนักเรียนใหม่) 
ส่งระเบียนแสดงผลการเรียนปพ.1:3 ที่ผ่านการอนุมัติจบช่วงชั้นจากโรงเรียนเดิม โดยถ่ายเอกสารด้านหน้า / ด้านหลังให้ชัดเจนพร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ส่งที่ฝ่ายทะเบียนโรงเรียนดาราวิทยาลัยภายในวันที่ 28 เมษายน 2553 
 
นำเสนอข้อมูลโดย เอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่  สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.entatutor.com

 
ข่าวสารสอบคัดเลือกล่าสุด โดย กวดวิชาเชียงใหม่

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี61
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เขียงใหม่ รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี61
โรงเรียน สาธิต มช. ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 61
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี61
โรงเรียน ยุพราช ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 61(โครงการเรียนดี) article
โรงเรียน ยุพราช ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 61(โครงการเรียนดี)
โรงเรียนมงฟอร์ตประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2561
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เขียงใหม่ รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี60
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี60 article
โรงเรียน สาธิต มช. ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 60 article
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี60
โรงเรียนมงฟอร์ตประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2560
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบ O - NET ปีการศึกษา 2560
ตารางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2560
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เขียงใหม่ รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี59
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี59
โรงเรียน สาธิต มช. ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 59 article
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี59
โรงเรียนมงฟอร์ตประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 59 article
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียนปีการศึกษา 2559
ตารางสอบ O - NET ปีการศึกษา 2559 article
ตารางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2559
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เขียงใหม่ รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี58 article
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี58 article
โรงเรียนสาธิตมช.ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี58
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี58
โรงเรียนมงฟอร์ตประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี58
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี58
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ปี57
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี57 article
โรงเรียนมงฟอร์ตประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปี57
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปี57
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบคัดเลือกเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 57
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปี57
โรงเรียนยุพราชเชียงใหม่รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี56
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี56
โรงเรียนมงฟอร์ตประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรปกติ และ English Program ปี56 article
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 English Program ปี 56 กวดวิชาเชียงใหม่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบคัดเลือกเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 56
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียนห้องพิเศษ ม.1 ปี 56
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพสวท.สมทบ และ English Program ปี 56
โรงเรียนมงฟอร์ตประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี56
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปี56
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปี56
กำหนดการรับนักเรียนโครงการพิเศษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประจำปี 2555
กำหนดการรับนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรับสมัครนักเรียนห้องพิเศษวิทย์ ม.4 ปี55
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรับสมัครนักเรียนทั่วไป ม.4 ปี55
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรับสมัครนักเรียนทั่วไป ม.1 ปี55
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบคัดเลือกเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียนห้องพิเศษ ม.1 ปี 55
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 English Program กวดวิชาเชียงใหม่
โรงเรียนดาราวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียน ม.4 โครงการ พสวท.สมทบ และ English Program ปี 55 article
สทส. ประกาศเลื่อนสอบ gat pat
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปี55
โรงเรียนมงฟอร์ตประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปี55
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปี55 article
กำหนดการสอบคัดเลือกของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2553-2554 article
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรับสมัครนักเรียนทั่วไปม.1,ม4 ปี54 article
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประกาศรับนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4 ปี 54
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี54
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปี54 article
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบคัดเลือกเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 article
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียนห้องพิเศษ ม.1 ปี 54 article
โรงเรียนดาราวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียน ชั้นม.4 ภายนอก ปี 54
โรงเรียนดาราวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียน ชั้น ม.1ปี 54
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียนห้องพิเศษ ม.4 ปี 54
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 54 article
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 54 article
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปี 54 article
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 article
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 article
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรับสมัครนักเรียนทั่วไปม.1,ม4 article
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 53
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นม. 4 article
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบคัดเลือกเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 article
โรงเรียนยุพราช รับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 English Program article
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับ ม.4 รอบ 2 ปีการศึกษา 2553 article
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 โครงการ English Program article
โรงเรียนดาราวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ENTAชำนาญกวดวิชาเชียงใหม่ สอนสด เรียนพิเศษ ติวเข้ม ดีที่สุดในเชียงใหม่
ที่อยู่ :  เลขที่ 22/10 ถนนอารักษ์ ซอย 5 :  ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ 50200
     มือถือ : 08-9955-8667
กวดวิชา ติวเข้มเข้ามหาวิทยาลัย ต้องสถาบันเอ็นต้ากวดวิชาเชียงใหม่เท่านั้น ดีที่สุดในเชียงใหม่