ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กวดวิชาเชียงใหม่ เดือนเมษายน
dot
bulletขึ้น ม.3 เรียนเมษายน
bulletขึ้น ม.4 ขึ้น ม.5 เรียนเมษายน
bulletขึ้น ม.6 เตรียมสอบ เรียนเมษายน
dot
กวดวิชาเชียงใหม่ เดือนมีนาคม
dot
bulletสอบเข้า ม.1 ม.4 มีนาคม
bulletฟื้นฟูความรู้ ม.4-ม.5 ,กวดวิชาล่วงหน้าม.6 มีนาคม
dot
กวดวิชาเชียงใหม่ เทอม 2
dot
bulletกวดวิชา ป.4 ป.5 ป.6
bulletกวดวิชา ม.1 ม.2 ม.3
bulletกวดวิชา เรียนยกแก็งค์
dot
กวดวิชาเชียงใหม่ปิดเทอมตุลาคม
dot
bulletกวดวิชาสอบเข้า ม.1,ม.4
bulletเรียนกลุ่มเล็ก(ช่วงเดือนตุลาคม)
dot
กวดวิชาเชียงใหม่ เทอม1
dot
bulletเทอม1 ป.4-5-6
bulletเทอม1 ม.1-2-3
bulletเทอม1 เรียนกลุ่มเล็ก
dot
สิ่งที่จะได้เจอ ที่ ENTA กวดวิชา
dot
bulletเพื่อนใหม่+กวดวิชา
bulletโปรโมชั่น กวดวิชา
bulletความสำเร็จ กวดวิชา
bulletคำถามที่ถามบ่อย FAQ
dot
สมัครรับข่าวสารการศึกษา ..... ตารางกวดวิชา โปรโมชั่นพิเศษ

dot
dot
รวมลิงก์น่าสนใจ
dot
bulletตารางเทอม 1
bulletตารางเรียน SUMMER
bulletตารางเทอม 2
bulletตารางตุลาคม
bulletมาวัด IQ กัน


กวดวิชา เรียนพิเศษ เข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กวดวิชา เรียนพิเศษ เข้ามหาวิทยาลัยมหิดล
กวดวิชา เรียนพิเศษ เข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร
กวดวิชา เรียนพิเศษ เข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรับสมัครนักเรียนทั่วไป ม.4 ปี55

ประกาศโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

เรื่อง   การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2555
 
เพื่อให้การรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555  เป็นไปตามประกาศสำนักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555   โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่    จึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ และการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ปีการศึกษา 2555 ทุกประเภท   ดังนี้
 
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
                    1.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตร  
                           กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
                           ปีการศึกษา 2554
                    1.2 ไม่จำกัดอายุ
                    1.3 เป็นโสด
         
2.หลักฐานในการสมัคร
                    2.1 ใบสมัครของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
                    2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งฉบับจริง และถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
                    2.3 ใบ ปพ.1:3 หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากำลังเรียนอยู่
                          ในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 หรือเทียบเท่า ที่มีคะแนน
                          O-Net ระบุไว้
                    2.4 รูปถ่ายในเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ    ถ่ายในระยะเวลา
                          ไม่เกิน 6 เดือน
                    2.5 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยแต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียน
         
3.การจำหน่ายใบสมัคร
จำหน่ายใบสมัครและระเบียบการ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม –3 พฤษภาคม 2555  
เวลา 09.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องกลุ่มวิชาการ อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง  
(อาคาร 100 ปี) โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
 
              4.กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล และมอบตัว
 
วันรับสมัครและสอบสัมภาษณ์         วันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น.
         ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
วันสอบคัดเลือก                                วันที่ 6 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.00 – 12.00 น.
 
วันประกาศผล                                   วันที่ 9 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น.
 
วันประชุมผู้ปกครอง                          วันที่  9 พฤษภาคม 2555  เวลา 13.00 น.
                     ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี (รับเอกสารมอบตัว)
 
วันมอบตัว                                        วันที่ 13 พฤษภาคม 2555  เวลา 09.00 น.
                                                         ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี
 
5.กลุ่มการเรียนที่รับสมัคร
                    5.1 กลุ่มการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                    5.2 กลุ่มการเรียน ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
                    5.3 กลุ่มการเรียน ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส
                    5.4 กลุ่มการเรียน ภาษาอังกฤษ-เยอรมัน
                    5.5 กลุ่มการเรียน ภาษาอังกฤษ-จีน
                    5.6 กลุ่มการเรียน ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น
                    5.7 กลุ่มการเรียน ภาษาอังกฤษ-เกาหลี
         
6.เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
พิจารณาจากคะแนนสอบ และ คะแนน O-Net ดังนี้
6.1 คะแนนสอบจากข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 80 โดยมีวิชาที่สอบคัดเลือก ได้แก่ 
       ภาษาไทย , สังคมศึกษาฯ , ภาษาอังกฤษ , วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
6.2 คะแนน O-Net ร้อยละ 20
 
7. ประเภทการรับนักเรียน
7.1       นักเรียนทั่วไป รับจำนวน 80 คน
7.2 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ รับไม่เกิน 50 คน มีคุณสมบัติดังนี้
      7.2.1  เป็นนักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลำดับสุดท้าย
      7.2.2  นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
      7.2.3 นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติ หรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับ
    การสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
      7.2.4 นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
    วัฒโนทัยพายัพ
                              7.2.5 นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
 
       7.2.6 ผู้สมัครในประเภท 7.2 ต้องเข้าสอบคัดเลือกในวันที่ 6 พฤษภาคม  
               2555  และมีคะแนนสอบตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
      7.2.7 มีเอกสารขอใช้สิทธิ์เงื่อนไขพิเศษ
 
 
8.สิ่งที่ต้องนำมาในวันมอบตัวเข้าเรียนชั้น ม.4
                    8.1 ใบ ปพ.1:3 ที่มี่คะแนน O-Net ระบุไว้ ทั้ง ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด
                    8.2  สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด
 

เรียนพิเศษ กวดวิชา สอบเข้า ม.1
สมัครด่วน ที่เอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่

                   
         
 ข่าวสารสอบคัดเลือกล่าสุด โดย กวดวิชาเชียงใหม่

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี61
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เขียงใหม่ รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี61
โรงเรียน สาธิต มช. ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 61
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี61
โรงเรียน ยุพราช ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 61(โครงการเรียนดี) article
โรงเรียน ยุพราช ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 61(โครงการเรียนดี)
โรงเรียนมงฟอร์ตประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2561
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เขียงใหม่ รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี60
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี60 article
โรงเรียน สาธิต มช. ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 60 article
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี60
โรงเรียนมงฟอร์ตประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2560
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบ O - NET ปีการศึกษา 2560
ตารางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2560
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เขียงใหม่ รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี59
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี59
โรงเรียน สาธิต มช. ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 59 article
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี59
โรงเรียนมงฟอร์ตประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 59 article
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียนปีการศึกษา 2559
ตารางสอบ O - NET ปีการศึกษา 2559 article
ตารางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2559
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เขียงใหม่ รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี58 article
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี58 article
โรงเรียนสาธิตมช.ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี58
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี58
โรงเรียนมงฟอร์ตประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี58
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี58
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ปี57
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี57 article
โรงเรียนมงฟอร์ตประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปี57
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปี57
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบคัดเลือกเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 57
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปี57
โรงเรียนยุพราชเชียงใหม่รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี56
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี56
โรงเรียนมงฟอร์ตประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรปกติ และ English Program ปี56 article
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 English Program ปี 56 กวดวิชาเชียงใหม่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบคัดเลือกเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 56
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียนห้องพิเศษ ม.1 ปี 56
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพสวท.สมทบ และ English Program ปี 56
โรงเรียนมงฟอร์ตประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี56
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปี56
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปี56
กำหนดการรับนักเรียนโครงการพิเศษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประจำปี 2555
กำหนดการรับนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรับสมัครนักเรียนห้องพิเศษวิทย์ ม.4 ปี55
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรับสมัครนักเรียนทั่วไป ม.1 ปี55
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบคัดเลือกเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียนห้องพิเศษ ม.1 ปี 55
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 English Program กวดวิชาเชียงใหม่
โรงเรียนดาราวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียน ม.4 โครงการ พสวท.สมทบ และ English Program ปี 55 article
สทส. ประกาศเลื่อนสอบ gat pat
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปี55
โรงเรียนมงฟอร์ตประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปี55
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปี55 article
กำหนดการสอบคัดเลือกของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2553-2554 article
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรับสมัครนักเรียนทั่วไปม.1,ม4 ปี54 article
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประกาศรับนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4 ปี 54
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี54
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปี54 article
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบคัดเลือกเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 article
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียนห้องพิเศษ ม.1 ปี 54 article
โรงเรียนดาราวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียน ชั้นม.4 ภายนอก ปี 54
โรงเรียนดาราวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียน ชั้น ม.1ปี 54
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียนห้องพิเศษ ม.4 ปี 54
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 54 article
โรงเรียนปรินส์ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 54 article
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปี 54 article
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 article
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 article
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรับสมัครนักเรียนทั่วไปม.1,ม4 article
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 53
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นม. 4 article
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบคัดเลือกเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 article
โรงเรียนยุพราช รับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 English Program article
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับ ม.4 รอบ 2 ปีการศึกษา 2553 article
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 โครงการ English Program article
โรงเรียนดาราวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 article
โรงเรียนดาราวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ENTAชำนาญกวดวิชาเชียงใหม่ สอนสด เรียนพิเศษ ติวเข้ม ดีที่สุดในเชียงใหม่
ที่อยู่ :  เลขที่ 22/10 ถนนอารักษ์ ซอย 5 :  ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ 50200
     มือถือ : 08-9955-8667
กวดวิชา ติวเข้มเข้ามหาวิทยาลัย ต้องสถาบันเอ็นต้ากวดวิชาเชียงใหม่เท่านั้น ดีที่สุดในเชียงใหม่